Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

Arslan ( Aslan ) Sembolü“r”nin Türkçe’de titrek bir ses olup zaman zaman kullanılmaması nedeniyle bu hayvana arslan veya aslan şeklinde iki farklı şekli kullanılmıştır. Aslı arslandır.

Türk kültüründe arslana ayrı bir önem verilmiş, hatta padişahlara bu isimler verilmiştir. (Alpaslan, Kılıçarslan) Burada daha çok gücün sembolüdür.

Anıtkabir yolunun sağ ve sol tarafında 24 arslan heykeli bulunmaktadır. Bunlar 24 Türk boyunu simgelemektedir. Yatan arslan sembolü barışı temsil etmektedir.

Aslan sadece Türk Mitolojinde değil,Yunan,Roma,Mezopotamya'dan İç Asya'ya kadar olan bölgelerin mitolojilerinde de görülmektedir.

Aslan figürünün kullanılması Budizmle beraber görülmekle birlikte Altaylarda Pazırık Kurganlarındaki kazılarda ele geçen eserlerden bu sembolizmin Türklerde çok eskiden beri kullanılmış olduğu anlaşılır.

Özellikle hayvan mücadele sahnelerinde zafer kazanan bir hayvan olarak ele alınmıştır.

Budizmden evvel Türkler arasında aslan ,alplik,yiğitlik,hükümdarlık hatta Tanrı sembolü olarak da kullanılmıştır.

Aslan ,İskit Topluluklarının tanrısı Arti-pasa'nın sıfatı ve Güneş Tanrısı Oestosyru'nun bir vasfıdır.

Bir çok Türk devletinde Hükümdar isimlerinde aslana rastlanır.Se
bebi onun sembolizmi sebebiyle hükümdara yaraşır bir hayvan olarak kabul edilmesidir.

Aslan,Hz.Ali'nin de sembolüdür.Lakabı Haydar,sanı Esedullah (Allah'ın Aslanı)

Mitra inancının İslamiyetteki izi olarak da görülür.

İslamiyetten sonra minyatürlerde barışın,huzurun,adaletin,mutluluğun simgesi olarak kullanılır.


"Aslan Sembolü" hemen hemen her yerde "Güneş Sem­bolü" ile birlikte kullanılmıştır. Bunu Aslan heykellerinin ya da resimlerinin üzerlerine işlenmiş yıldızlardan anlamak mümkündür.

http://misirgizemleri.blogspot.com/2008/08/ezoterizme-gre-aslan-neyin-semboldr-1.html


Hititlerde güç, cesaret, güven ve liderliğin sembolüdür. Kendi kişiliklerine örnek olabilecek bu hayvanın seçilmesi anlamlıdır. Zira arslan hayvanlar içinde en kuvvetli olanlarındandır.

Kralların kapı girişlerinde bu taş heykeller kapı koruyucu olarak yapılmıştır. Bu da kralın güç sahibi olduğunu anlatmak içindir.

Arslan sembolü tarih boyunca birçok milletin simgesi olmuştur. Bu sembol Mısır’da da kullanılmış, Mısır’da post da giydirilen bu semboller Mısır krallarını (Firavunları) simgelemektedir.


Tradisyonlarda kendisine ilâhîlik atfedilen az sayıdaki hayvanlardan biridir.

Eski Mısır ve Hint tradisyonlarında görüldüğü gibi, birçok uygarlıkta, ilâhîliğin hayvanlardaki tezahürünün arslan olduğu ifade edilmiştir.

Eski Mısır kaynaklı 'Hermetika' metinlerinde, ilâhîliğin karadaki sembolü arslan,

denizdeki sembolü yunus

ve havadaki sembolü kartal olarak kabul edilir

ve bu metinlerde arslan ve yunusun, diğer hayvanlara kıyasla, ruhsal tekâmül bakımından daha gelişmiş varlıklar olduğu ifade edilir.

Bu hayvanın özelliklerine göz atmak sembolün anlamının ve niye bu hayvanın seçildiğinin anlaşılmasında yararlı olacaktır, Memeli sınıfına giren, pençe ve çene organları önem taşıyan arslan, kurt gibi gece mükemmel görüp avlanabilen bir hayvandır.

Eski Mısır metinlerinde kendisinden "uyku bilmeyen dört ayaklı" olarak söz edilir. Göz. Kurtlar gibi grupça avlanırlar. Kedigiller içinde grupça olmaları bakımından tektirler.

Yine, diğer kedigillerden farklı olarak, belli bir sosyallikleri vardır. (Bu sosyallik kurtlarda da görülür.) Bu güçlü hayvanın hiçbir hayvan düşmanı yoktur. Erkek arslan boynunu asla bükmez. Besini sağlama görevi dişi arslana aittir.

Arslan sembollerine, kabartmalarına ve heykellerine en fazla rastlanan ülke Anadolu'dur. Anadolu'da arslan sembolünü en fazla kullanmış uygarlıklar Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular ve Selçuklular'dır.

Frigya tradisyonunda hayvanların karalardaki kralı arslan ile göklerdeki kralı kartal birleştirilmiş ve kanatlı arslan sfenksi ortaya çıkmıştır.

Anadolu'da kanatlı arslan-insan sfenksine de rastlanır.

-------------------------------------------------------------------------

Arslan sembolünün kullanımına tradisyonlardan şu örnekler verilebilir:

- Anadolu'daki çok eski, iki arslanlı ana-ilahe heykelcikleri.

- Hitit arslanları. Kanatlı insan-arslan kabartmaları, Boğazköy'deki arslanlı kapı.

- Lidya arslanları. Kanatlı arslan-insandan oluşan Lidya sfenksi. Lidyalılar'm bastıkları ilk paralarda kuyruğu bazen daire biçiminde kıvrık olan arslan figürü bulunur.

- Frig arslanları. Bazı Frig eserlerinde ikiz arslan bir ilahenin iki yanında yer alır. Frigya ta­pınaklarının bazılarında ise ön bacaklarını ilaheye dayamış iki arslan bulunur. Ka­natlı arslandan oluşan Frig sfenksinin kuyruğu kimi zaman spiral biçimlidir.

- Nemrut Dağı'ndaki arslan kabartması. Kommagene krallığı topraklarındaki, Mitraizm inisiyelerine ait olduğu sanılan Nemrut dağı heykelleri arasındaki arslan kabartmasında yer alan yıldızlardan üçü diğerlerinden farklı, daha çok ışınlı olarak tasvir edilmiş ve hilal biçimli yay sembolü (Yay-Ok) kullanılmıştır.

- Etrüskler'in öte âlemdeki ateş çıkaran arslanları (şimer, kimer) ve çift arslanları.

- Hinduizm'de dört hayvanla çevrili, Şiva'nın simhasana tahtının arslani.

- Zerdüştçülükteki üç hayvanla (arslan, kartal, boğa) çevrili tahtın arslani.

- İbrani tradisyonunda Süleyman peygamberin üç hayvanla (arslan, kartal, boğa) çevrili tahtının iki ve oniki arslani.

- Yuhanna'nın Vahyi'ndeki, üç hayvanla (arslan, kartal, boğa) çevrili tahtın arslani.

- Karakurum'da dört gümüş arslan. kısrak sütü döken

- Mitraizm'de, bir yılanın gövdesine yedi kez dolandığı dört kanatlı, asa ve iki anahtar taşıyan arslan-adam.
- Grek mitolojisinde Hekate'nin üç başından arslan başı.

- Eski Mısır'da Ra'mn ikiz arslanları.


Arslan sembolü, insan için, her şeyden önce gücün, kudretin, hükümdarlığın, asaletin ve cesaretin sembolüdür.

Arslan sembolü, ulvi anlamda kullanıldığında genellikle, Yüksek İdare Mekanizması'nın hükümdarlığını, egemenliğini, iktidarım, kudretini ve yeryüzündeki icra gücünü simgelemektedir.

Semavi Yönetim'e tradisyonlarda genellikle iki özellik, güç ve ışık özellikleri yakıştırılır ki, bunlardan ışığı en iyi temsil eden, insanlar için "güneş", gücü en iyi temsil eden ise "arslan" olmuştur.

Bu yüzden kimi tradisyonlarda arslan ve güneşin birlikte temsil edildiği veya ilişkilendirildiği görülür.

Fakat bu semboller ezoterik bilgiye sahip inisiyeler için fiziksel güneş ve fiziksel gücü değil, spirituel güneş ve spirituel kudreti ifade ederdi.

Derleyen : Hülya Tokdemir Reis

Views: 5132

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by Messenger of PeaCe & Love on July 30, 2016 at 6:23am

Hulya hanim ,cok guzel, sevgiler . Love & Light
Yesim  

© 2018   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service