Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

ASA,KOZMİK ASA ve KADÜSE SEMBOLÜYunan mitolojisindeki haberci ilâh Hermes'in (Roma mitolojisinde Merkür), tepesinde iki kanadın ve çevresinde birbirine dolanmış iki yılanın yer aldığı asa sembolü.

Hermes in Kadüse adlı çift yılanlı asasına dolanmış tıbbın sembolü olarak şifa ile zehir in zıt güçleri ve yeniden dirilişin betimlenişi görülür,ateş çıkarma, insanları derin uykuya daldırma, uyuşturma, rüyalar vs iletebilen, uzlaştırma gücüne sahip olduğuna inanılan asadır. Zaman ve kader çarkını anlatır

Merkür ün kadusesinde ki simetrik iki yılan kutupsal güçlerin dengesini göstergesidir

Budist Ezoterik ve tantrik öğretilerde bedene iki akım halinde dolaşan Kundalin enerjisi bu düalite temsili de olabilecek sembolle simgelenir.

Kadüs veya Hermes'in asası çok eski bir semboldür ve kadim Akdenizde kundalini bilgisinin mevcut olduğunu kanıtlar.

Ayrıca Sümer tanrılarından olan Enki nin simgesidir,bir dalga boyunu, DNA yı veya frekansı temsil ettiği de söylenir.

Sembol diğer yandan evrensel ve kutsal Kundalin enerjisinin ve modern zamanda DNA izdişümü sayılmıştır

Spiral bir galaksi olan Samanyolu nda bizden ayrı ancak eskilerin bildiği galaktik bir ırk ve uygarlığın varlığına inanılır ve yılanla sembollendirilidiği düşünülürdü

Grek tradisyonunda haberci ilah Hermes'e (Roma'da Merkür) yakıştırılan bu sembolün Grek uygarlığına özgü olmadığı anlaşılmış bulunmaktadır.

Aslında, bir eksen üzerinde dolanan iki yılan veya spiral sembolü Doğu'da çok sık rastlanan bir semboldür.

'Mu araştırmacısı James Churchward'a göre. bu, Mu'dan Atlantis yoluy­la diğer kıtalara taşınmış ve az çok değiştirilerek kullanılmış bir semboldür, Bir eksen üzerinde dolanan iki yılan veya spiral biçimde, bu sembole yeryüzündeki birçok tradisyonda rastlanır

Bu sembol, Budizm'de, Hinduizm'de, Tantrizm'de, Yoga sisteminde, Japon ve Çin tradisyonunda kullanılan bir semboldür.


Grek tradisyonunda ilah Asklepios (Roma'da Esculape) ve inisiye Örfe de kimi zaman iki yılanlı bir asa ile tasvir edilirler.

Mezopotamya ve Hindistan'da üzerinde bu sembolleri taşıyan, yaklaşık İÖ 2600 yıllarına tarihlenen tabletlerin gün ışığına çıkarılmasıyla, sembolün Yunan uygarlığına ait olmadığı ortaya çıkmıştır.

Ezoterik bilgilere göre Yunan kültürü ilâh Hermes'i Mısır'dan sembolüyle birlikte ithal etmiştir. Yani Yunan ilâhı Hermes'in sembolü aslında Mısır kültüründeki 'Hermes-Thot'un sembolüydü.

Ezoterik bilgilere göre, bu sembol, her sembol gibi kullanıldığı yere göre farklı anlamlara gelmekte olup, başlıca şu anlamlarda kullaniliyordu:

1 - Sirius - A ve Sirius - B yildizlarinin karsilikli olarak cizdikleri yörüngeleri göstermek üzere;

2 - Mikrokozmos ve Makrokozmostaki ( insan ve üc boyutlu alemdeki ) birtakim güclerin, ( akiskanlarin ) ya da kozmik akimlarin kutupsalligi ve dengesini göstermek üzere;

3 - Dogadaki düalite prensibini göstermek üzere. Sembol simyada da bu anlamda kullanilir.

Simyada dogadaki düalite prensibini göstermek üzere kullanılan iki yılanın birbirine dolanmış halini resmeden sembolizm öğesidir.
Kadüse Pozitif ve negatif gezegenlerin iki yönde sıralanması, okült yasaların ezoterik astrolojideki tanımlamalarını barındırır.

Bu şekilde kadüsün etrafında bulunan gezegenlerin anlamları şöyledir: bilindiği gibi dünya güneş sisteminin üçüncü gezegenidir. Dünyaya uzaklığı açısından en yakın gezegenler ikinci sırada olan Venüs ve dördüncü sırada olan Mars'tır. Venüs dünyaya nazaran güneşe yakın olan gezegenler arasındadır. Mars ise dünyaya nazaran güneşe uzak olan gezegenlerdendir. Bu gezegen dizilerin her biri yılanlardan birinin üzerine yerleştirilmiştir.

Yılanlardan biri ay dahil dünyadan sonra güneşten uzaklaşan gezegenler serisini gösteriyor.

İkinci yılan ise, dünya da dahil olmak üzere güneşe adım adım yaklaşan gezegenler serisini gösteriyor.

Sol taraftaki gezegenler pozitif ve sağ taraftaki gezegenler negatiftir.

Karşılıklı düşen gezegenler birbirinin zıttır.

Eğer gezegenlerin kozmik planlara göre (ilerki bölümlerde) olan cetveline danışırsak bu şeklin anlamı daha açık olur.

Gezegen karşılığı, olmayan O, 1 ve 2’nin karşılıkları Kabbala’da verilmiştir ve Güneş sistemin bulunduğu boyutun üstündeki etki çemberleri göstermektedirler.

Bunlardan 2 olarak gösterileni burçlar kuşağıdır ve 1 olarak gösterileni Arş veya Kürsidir (İslam kosmolojisinde kullanılan terimler)Bazı asaların belirli dalgaboyunda frekanslar yayınlayabilmesi mümkündür. Ses bir güçtür ve sonik titreşim kullanımı, çok eskilerin gizli bilgilerindendir.

Asa hakkındaki gizemlerin bir kısmını, majisyenin iradesinin güçlenmiş hali olarak idrak etmemiz mümkün.

Asalar, özel eşyalardır ve her majisyen, yalnız kendi asasını kullanır, bir diğerinin asası, öbüründe işe yaramayabilir. Asanın gücünü arttırmak için yapılan her işlem, birinci derecede önem taşımaz.

İster özel bir günde, özel bir ağaçtan veya değerli bir taştan yontulmuş olsun, isterse uygun tılsımlarla tasarlanıp desenlenmiş olsun veya yapım aşamasında dualar okunmuş, uygun Ay, Yıldız ve Gezegen zamanları beklenmiş olsun; tüm bu şartlar, asanın gücünü arttırmak için yan etkenler olarak kalacaktır.

Asa’nın esas gücü; yalnızca düşünceyi ve iradeyi kendisinde bir fokus noktası gibi toplamaya yarayan unsur olmasından kaynaklanır. Büyülü sözcükler ise, meditatif bir etken olarak irdelenmelidir.

Asıl güç; düşünce gücünün, imgeleme potansiyelinin ve iradenin bir arada kullanılarak, yoğun etki yaratmasıyla ortaya çıkacaktır. Diğer nedenler ise, tümü ile, olaya eşlik eden katalizörlerdir.

Bazı asaların belirli dalgaboyunda frekanslar yayınlayabilmesi mümkündür. Ses bir güçtür ve sonik titreşim kullanımı, çok eskilerin gizli bilgilerindendir.

Mısırlı rahiplerin ''Maht-Heru'' denilen ''Güç Sözcükleri'', büyük enerjileri toplamış özel söz kalıplarıydı. Onların granit blokları bu ses gruplarının zikri ile hareket ettirdiği gibi, Eski Babil’de sesin, ağır blokları kaldırmak için kullanıldığı söylenir. Eskilerin majikal asaları, fırtınalar çıkarabilen ve yer çekimini yenebilen özelliklere de sahipti.

Asaların tepesinde bazı özel taşlar da kullanılır, bunlar enerjiyi asaya toplayıp yayma görevi yapmaktadır.

Birçok uygarlığın kabartma, heykel ve resimlerinde görülen asa, ezoterizmde, her şeye uzanabilen belirli bir enerjetik gücü sembolize etmekle beraber, manyetik etkilere de yön verebilir.

Asa İngilizcede Wand olarak kısa ve sihirbazların kullandığı çeşitli materyallerden yapılmış çubuk biçimlerine verilen addır.

Staff olarak geçen asa ise, daha uzun tasarlanmıştır ve belirli satatüye sahip insanlara özgü bir yardımcıdır.

Hemen belirtmek gerekirse; psişik enerjilerin rolü olmadan, yine bir işe yaramayacaktır, gücün etkisini büyüten şey, düşünceyi yoğunlaştırma yeteneğidir.

Thoth’un asası, spiral biçimde iki yılanın sarılı olduğu bir asa. İkiz yılanlar, yarı uyku halinde enerji olan, Kundalini, Yılan Ateşi'nin uyandırılması anlamını içeriyor.

Diğer tüm Mısır tanrıları ve tanrıçalarını de ellerinde asaları olmadan görmek mümkün değil.

Asalar aynı zamanda peygamberler, gizemciler, tarikat liderleri, krallar, rahipler ve askeri otoriteler tarafından kullanılmıştır

Bazı asaların üzerinde yer alan kozalak figürü, epifiz bezini sembolize ederken, Asa; belkemiği, Kadüs'ün orta sütünu olan omurilik ve en üstünde, kozalaksı bez, Epifiz ile betimlenmiş olur.

Belkemiğimize yani Asa'ya, iki tarafından dolanmış “çift yılan” -Kadüse- olarak sembolize edilmiştir. Sembol, Dünya’nın farklı yerlerindeki hemen tüm ezoterik sistemlerde kullanılmıştır.

İki yılan; Su ve Ateş olarak, omurilikten yukarı spiraller çizerek yükselir, düalitenin bir başka anlatımıdırlar.

Bu ise, mikrodan makroya kozmosun enerji dönüşümü ve fizikte dolanıklık işaretidir.

Birbirine dolanmış çifte yılan, diğer yandan DNA sarmalına yorumlanır.

Hermes’in ünlü, “kadüse” denilen çift yılanlı asasından farklı olarakTıp sembolü olan Asklepios'un Bergama'da da görülen, başları aynı dairesel kapta, süt içen iki yılan sembolü Eskülaptır.

Abd ordusu tıp mensuplarının sembolü ise Kadüsedir.

Tıp kelimesinin orijinini aldığı Teb (Thebai) şehrinin totemi de yılandır.Genelde kabul görmüş olan ilk tıp büyüğü Aesculapius'dur.

Asklepios'a göre hekim yılan gibi dilsiz olmalı, kimsenin sırrını başkasına söylememeli, sabır ve sükunet içinde çalışmalır.

Asa ile temsil edilmesi,tababet tahsilinin kısa sürede öğrenilmeyip, ihtiyarlayıp asaya dayanıncaya kadar hekimin öğrenmeye ve tecrübe kazanmaya gereksinim
duyduğunu belirtmek içindir.

Diğer taraftan asa, iyilik tanrılarının remzidir. Yılan ise kötülük tanrılarılarının alametidir.

Asaya sarılmış yılan, iyilik ve kötülük ilahlarınınn bir araya gelmesi demektir.

Bundan dolayı yaşam ağacının bir modifikasyonu olan asa (ya da Eskülap'in sopası), Batı'da da kendisine sarılmış yılanla birlikte sağlık bilimlerini (hekimlik,dişhekimliği, eczacılık ve veterinerlik) temsil eder.

Derleme : Hülya Tokdemir Reis

(ilgili yazı Değerli Ferda Ercan Uyulan Hanımefendiden alıntılar içermektedir , şahsi teşekkürlerimle )

Views: 8170

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service